Home / Profil

Profil

MUKADDIMAH

Pondok pesantren Al Munawaroh yang berkedudukan di Dusun Ngempak Ds. Ngudirejo Kec. Diwek Kab. Jombang Jawa Timur Adalah Pondok Pesantren yang memadukan antara Ala Salafi dan Modern yang dicirikan dengan wajib berbahasa Arab atau Inggris Plus menghafal AI Qur’an. Pondok ini didirikan pada bulan juli 1997 oleh seluruh komponen masyarakat setempat dengan atas dorongan dan prakarsa dari beberapa Kiai sepuh Jawa Timur.

Pondok ini secara sah mendapatkan akta Notaris pada 16 agustus 2000 M. dan mendapat legalisasi formal dari departemen Agama pada tahun 2002 sekaligus menjadi pengesahan madrasah diniyah yang telah berlangsung mulai berdiri pondok, dengan no. SK. 512351704065. Pada tahun yang sama telah berdiri MTs Plus Al Munawaroh dengan NSM:212351704142 dan pada tahun 2008 telah didirikan Madrasah Aliyah Terpadu Al Munawaroh.

Ponpes Al Munawaroh Berkonsentrasi Pada 3 (tiga) Program Pendidikan

1. Bahasa

“Arabic and english are our daily communication”

Bahasa adalah program Ponpes Al Munawaroh yang paling diunggulkan. Bagi santri yang telah tinggal dan mengikuti program pendidikan di Ponpes Al Munawaroh selama 3 bulan Wajib berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam waktu 6 bulan santri diharapkan sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa dan menjadikan bahasa sebagai bahasa favorit mereka sehari-hari.

2. Program Tahfidz Al Qur’an

Program ini adalah salah satu program wajib yang harus diikuti oleh setiap santri PonPes Al-Munawaroh yang diharapkan dalam jangka waktu 6 tahun (MTs + MA) santri telah menyelesaikan program tahfidzul Qur’an (Bin Nadhor – Bil Ghoib) dengan estimasi 2 semester pertama pembinaan Qiro’ah dan tajwid selanjutnya wajib menghafal 4 juz setiap semester.

3. Kajian Kitab Kuning

Selain berkonsentrasi pada program Bahasa dan Tahfidzul Qur’an, PonPes Al-Munawaroh juga mendidik santrinya agar menguasai kajian kitab-kitab turots salaf yang menjadi sumber keilmuan islam

UNIT PENDIDIKAN

1. MTs Plus Al-Munawaroh

Bahasa Arab dan Inggris merupakan dua bahasa pokok bagi komunitas modern saat ini. Dikatakan dialam rumusan pendidikan bahasa bahwa pendidikan pada usia dini, justru akan lebih cepat diserap dan lebih mendekati pada tingkat prosentase maksimal keberhasilan. Tingkat keberhasilan telah dicapai diberbagai lembaga pendidikan di Indonesia, salah satunya di Pesantren Al Munawaroh.

Mulai tahun ajaran 2002-2003, Pondok Pesantren Al Munawaroh membuka Madrasah Tsanawiyah (MTs) Plus dengan konsentrasi mahir berbahasa Arab dan Inggris serta Tahfidzul Qur’an.

Setelah beberapa tahun berjalan MTs Plus Al Munawaroh telah terbukti mencetak siswa-siswi berprestasi yang handal dibidang bahasa, mempunyai hafalan Al Qur’an minimal 10 juz dan telah meluluskan siswa-siswinya dengan prosentasi UAN 100%.. Dalam waktu 3 tahun peserta didik ditargetkan sudah menguasai program dasar dan lajutan Bahasa arab dan inggris, Qowa’id/Grammer, dan Muhadatsah/Conversation.

2. MA Terpadu Al-Munawaroh

Sejak tahun 2008 Pondok Pesantren Al-Munawaroh membuka Madrasah ‘Aliyah (MA) Terpadu yang berkosentrasi pada pengkajian Kitab Salaf dan keilmuan Al Qur’an serta pembekalan Life Skiil yang bisa dimanfatkan langsung oleh peserta didik untuk mengaplikasikan ke masyarakat luas.

Adapun program kulikuler diarahkan pada pengkajian kitab kuning, tahfidzul Qur’an dan keilmuan Al-Qur’an. Dalam waktu 3 tahun peserta didik ditargetkan sudah khatam Al-Qur’an bilghoib dan menguasai berbagai macam kitab-kitab kuning. Telah terbukti lulusan MA Terpadu Al Munawaroh memiliki kapabilitas untuk mengakses berbagai perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri.

3. Pengajian Umum

  • Al-Qur’an bin nadhor (murottal) bil ghoib, menghafal bil mujawwad (irama dan lagu)
  • Bahasa Arab dan Inggris (wajib sebagai komunikasi sehari-hari bagi santri yang lebih dari 3 bulan).
  • Kitab-kitab kuning :
TafsirJalalain, Ibnu Katsir, Ayatul Ahkam, dll.
HaditsShohih Bukhori, Shohih Muslim, Sunan Abu Dawud, Ibanatul Ahkam, Bulughul Marom, Hawatif Robbaniyyah, , dll.
 FiqihFathul Qorib, Fathul Mu’in, Kasyifatus Saja’, Ar-Risaalah, dll.
 Ushul FiqihMabadi’, Assulam, Waroqoot, dll.
 TauhidHusunul Hamidiyah, ‘Aqidatul ‘Awwam, Daqoiqul Akhbar, dll.
 AkhlaqTa’liimul Muta’allim, Bidayatul Hidayah, dll.
 TarikhSiroh Nabawiyyah, Siroh Shohabah, Mizatul Akhbar, dll.
 NahwuSorogan Al-Ajurumiyah, Imrithi, Mutammimah, dan Alfiyah.
 ShorofSorogan Tashrifiyyah, Maqshud, dll.